Informacje dotyczące

Ochrony Danych Osobowych

znajdują się na stronie:

https://bip.malopolska.pl/umwm,m,305456,ochrona-danych-osobowych.html